Aktualności ˇ Galeria zdjęćThursday, December 07, 2023
Logo
Nawigacja
Aktualności
O nas
Kontakt
Imprezy
Nasze wydawnictwa
Galeria zdjęć
Ciekawostki z regionu
Zamówienia
Ogłoszenia
Rady praktyczne
Forum

Wycieczki dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Wydawnictwo JP

Wydawnictwo JP
Poznaj Kielce dotykiem

Ścieżka turystyczna po Kielcach dla osób niepełnosprawnych
Pole biwakowe w Chęcinach

Pole biwakowe pod zamkiem 604 214 778
.
.
Polecamy
Kopalnie miedzianogórskie

POLECAMY Kopalnie miedzianogórskie
Marmury
Muzeum Samochodu Papieskiego
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Statut Stwoarzyszenia Ziemia Świętokrzyska
STATUT STOWARZYSZENIA „ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

& 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska„ i jest zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
& 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kielce.
& 3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
& 4. Działa na zasadzie non profit. Prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe , które są określone w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, w ustawie o usługach turystycznych i w ustawie o systemie oświaty.
& 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, działających zgodnie z wymogami prawa.
& 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
& 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U nr 79 z 2001r, poz. 855 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego statutu.
& 8. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz godła ustanowionego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Znak graficzny przedstawia załącznik nr 1 do statutu i stanowi jego integralną część. Znak graficzny i nazwa podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II
Cele, przedmiot i środki działania

& 9 .Stowarzyszenie podejmuje, rozwija i promuje inicjatywy, postawy i działania, których celem jest promowanie i rozwój walorów: turystycznych, edukacyjnych, ekologicznych, krajoznawczych, rekreacyjnych, zdrowotnych i wypoczynkowych Ziemi Świętokrzyskiej.
& 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej, promocyjnej i wydawniczej
b) organizację imprez turystyczno – krajoznawczych popularyzujących walory Ziemi Świętokrzyskiej
c) uczestniczenie w procesie edukacyjnym i wychowawczym polskiej szkoły
d) prowadzenie edukacji pozaszkolnej w zakresie zgodnym ze statutem
e) współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej
f) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi działającymi w szeroko pojętym sektorze turystyki, oświaty, ekologii, rekreacji i wypoczynku
g) pozyskiwanie środków finansowych i dóbr materialnych na cele statutowe od osób prawnych i fizycznych
h) działalność proekologiczną
i) zagospodarowanie turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej oraz udział w podobnych działaniach
j) udział w targach i imprezach promocyjnych
k) publiczne wyrażanie swego stanowiska w sprawach związanych z turystyka na Ziemi Świętokrzyskiej
l) powoływanie lokalnych jednostek stowarzyszenia oraz tworzenie sieci współpracowników terenowych
& 11. Przedmiotem działania Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie krajoznawstwa i wypoczynku na Ziemi Świętokrzyskiej
a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako działanie zapobiegające patologiom społecznym
b) propagowanie idei wychowania patriotycznego w jednostkach oświatowych
c) upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnych
d) promocja walorów zdrowotnych Ziemi Świętokrzyskiej i działanie na rzecz ich wzmacniania
e) podejmowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego
f) upamiętnianie i ochrona miejsc pamięci narodowej oraz szerzenie wiedzy o nich
g) podejmowanie działań na rzecz popularyzacji, udostępniania i ochrony zabytków
h) niesienie pomocy osobom w trudnych warunkach ekonomicznych i życiowych oraz osobom niepełnosprawnym w uprawianiu turystyki
i) wspieranie przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w turystyce i rekreacji
j) upowszechnianie imprez sportowych i zajęć rekreacyjnych z wykorzystaniem walorów Ziemi Świętokrzyskiej
k) działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy turystyczno-krajoznawczej i wypoczynkowej z innymi regionami i miastami w kraju i zagranicą
l) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków innych podmiotów działających w sferze Stowarzyszenia
m) wspólne występowanie z projektami i pracami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia
n) prowadzenie działalności integracyjnej poprzez aktywność kulturalną, turystyczną rekreacyjną i towarzyską wśród członków Stowarzyszenia i osób współpracujących
o) podejmowanie innych środków działania w celu osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenia

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

& 12. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na
a) członków zwyczajnych
b) członków honorowych
c) członków wspierających
& 13. Członkiem zwyczajnym stają się osoby fizyczne, które złożą deklarację członkowską i uzyskają pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. Od osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
& 14. Członkiem honorowym zostaje osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia. Tytuł nadaje Walne Zebranie na wniosek minimum 10 członków Stowarzyszenia.
& 15. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne oferujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji i jej przyjęciu uchwałą Zarządu
& 16. Prawa członków Stowarzyszenia
a) członkowie zwyczajni mają prawo biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz stowarzyszenia
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia
c) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
d) noszenia odznaki Stowarzyszenia
e) członkowie honorowi i wspierający posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
& 17. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia/ zwyczajnych, honorowych, wspierających / jest czynny udział w pracach Stowarzyszenia na rzecz realizacji celów ,przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularne opłacanie składek i wywiązywanie się ze zobowiązań podjętych na rzecz Stowarzyszenia.
& 18. Utrata członkostwa następuje wskutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, nie opłacania składek lub nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań przez członka wspierającego przez okres 1 roku, łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz na zaakceptowany przez Zarząd pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
& 19. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Jego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

& 20. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
& 21. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały tych Władz , zwykłą większością głosów.
& 22 Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
& 23. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich władze mogą dokooptować nowego członka lub wybrać nowego poprzez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 stanu członków władz pochodzących z wyboru.
& 24. Z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwała przy obecności co najmniej 50 % członków w pierwszym terminie lub co najmniej 30 % członków w drugim terminie.
& 25. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia, a nadzwyczajne może się odbyć w każdym terminie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Termin i miejsce obrad podaje do wiadomości wszystkich członków Zarząd Stowarzyszenia z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
& 26. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustalanie kierunków i programu działania oraz rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
& 27. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Składa się co najmniej z 5 –9 osób , w tym Prezesa, v-ce Prezesów , Sekretarza , Skarbnika. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes
& 28. Do kompetencji Zarządu należy
a) realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c) sporządzanie planów pracy i budżetu
d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań finansowych
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
h) przyjmowanie i skreślanie członków
& 29. Komisja Rewizyjna składa się minimum z 3 osób w tym Przewodniczącego, v-ce Przewodniczącego i Sekretarza . Do jej kompetencji należy
a) kontrolowanie działalności Zarządu
b) składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na walnym Zgromadzeniu Członków
c) wnioskowanie o udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zebranie Zarządu lub zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
& 30. Koła terenowe Stowarzyszenia powoływane są w miarę potrzeb uchwałą Zarządu. Winny liczyć minimum 10 osób. Zarząd koła składa się z minimum 3 osób. Do jego zadań należy realizowanie celów Stowarzyszenia w swoim środowisku lub terenie.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

& 31. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia,
c) dotacje celowe udzielane przez organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych Towarzystwu,
d) zapisy i darowizny,
e) inne dochody.
& 32. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe.
& 33. Stowarzyszenie może przyjąć majątek tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
&.34. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy 2 osób: Prezesa lub v-ce Prezesa oraz skarbnika.
a) dla ważności innych dokument ów wymagany jest podpis Prezesa ,v-ce Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu
& 35. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

& 36. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością / 2/3 głosów / przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku oraz wyznacza likwidatora.
& 37. W sprawach nie regulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Copyright © 2007

3405598 Unikalnych wizyt
Informacja o cookies - WAŻNE !!!